Szukaj

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-07-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu znajdują się dokumenty, które mogą nie być w pełni dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Strona nie posiada wbudowanej funkcjonalności zmiany kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-13
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-07-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Rzeszowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 71 345 99 55

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu prowadzi wejście od ul. Józefa Piłsudskiego, numer budynku 15/17, oraz dodatkowe wejście od ul. Lelewela przystosowane dla osób Niepełnosprawnych z dostępem do windy.
Wejścia do budynku znajdują się na poziomie chodnika.
Od ul. Lelewela przy drzwiach do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób Niepełnosprawnych.
Przestrzeń komunikacyjna – korytarze – dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
W budynku na pierwszym piętrze znajduje się toaleta dla osób Niepełnosprawnych (damska i męska).
Na drogach prowadzących do toalety nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków itp.
W budynku znajduje się winda.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.