Szukaj

Informacje ogólne

Historia Biura sięga lat pięćdziesiątych XX wieku… 

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych zostało powołane w 2002r.  uchwałą Nr XXXVIII/671/2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 12 października 2001r. w wyniku połączenia 4 Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych: we Wrocławiu, w Legnicy, w Wałbrzychu i Jeleniej Góry, jako zakład budżetowy samorządu terytorialnego.

Na podstawie UCHWAŁY NR LVIII/1025/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIGO z dnia 8 lipca 2010 z dniem 31 grudnia 2010 r. Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych zostało  zlikwidowane, w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową, tak więc Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu funkcjonuje jako wojewódzka samorządowa jednostka budżetowa od 2011r.

Biuro wykonuje różnorodne prace geodezyjne,  kartograficzne, urządzeniowo-rolne i projektowe wynikające z zawartych porozumień samorządu województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.