Szukaj

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych w  Dolnośląskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu

kontakt: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław

Aneta Kowalczyk, tel: (71) 345 99 55 wew. 103,  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław, tel:  71 345 99 55,
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Inspektor Ochrony Danych Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu dostępny jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel: 71 345 99 55 wew. 103
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w ramach realizowanych zadań jako wojewódzka samorządowa jednostka budżetowa, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności:
  • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
  • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  • Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Ustawa Prawo budowlane
  • Ustawa Prawo wodne
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne, w zakresie oraz celach wynikających z przepisów prawa;
  • inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na polecenie administratora (na podstawie umów powierzenia);
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie przetwarzane będą również w celach archiwalnych;
 6. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy
 10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.