Szukaj

Zadania Biura

Do zadań Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu należą:

 • analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo - rolnych;
 • monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
 • opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów;
 • wykonywanie scaleń i wymiany gruntów;
 • wykonywanie opracowań geodezyjnych związanych zakładaniem, prowadzeniem, aktualizacją i modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi obejmowanych pracami scaleniowo-wymiennymi;
 • opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów;
 • wykonywanie prac geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektów zagospodarowania poscaleniowego oraz geodezyjna realizacja tych projektów;
 • wykonywanie prac geodezyjno-kartograficzno-prawnych przy podziałach nieruchomości i ustalaniu granic nieruchomości stanowiących mienie województwa wraz z dokumentacją do ujawnienia w księgach wieczystych w tym nieruchomości drogowych lub nabywanych pod drogi oraz nieruchomości stanowiących własność państwa służących realizacji zadań województwa;
 • wykonywanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych;
 • kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • opracowanie planów urządzeniowo - rolnych gmin oraz projektów urządzeniowo - rolnych wsi i gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych;
 • wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, urządzeniowo-rolnych i projektowych wynikających z zawartych porozumień samorządu województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego;
 • opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzenia projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanych sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego;
 • opracowanie planów i programów związanych z rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych oraz gospodarowanie środkami budżetowymi w celu wspierania rozwoju obszarów wiejskich wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • wykonywanie prac techniczno-finansowych z wydatkowaniem przychodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej;
 • udział w racjonalnym wykorzystaniu przyznanej województwu pomocy finansowej pochodzącej ze środków Unii Europejskiej poprzez prowadzenie prac przygotowawczych związanych z koordynacją oraz operacją zawartą w programach unijnych i krajowych;
 • sporządzanie operatów wycen nieruchomości niezbędnych do regulacji stanów prawnych;
 • wykonywanie innych prac z zakresu geodezji i kartografii na rzecz samorządu województwa zleconych przez Zarząd Województwa