Szukaj

Aktualności

Rozpoczęcie realizacji projektu "Transformacja cyfrowa administracji publicznej szczebla wojewódzkiego poprzez zwiększenie cyfrowych zasobów informacyjnych oraz e-usług publicznych Geoportalu Dolny Śląsk"

Na mocy uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 8155/VI/2024 podjętej dnia 12 lutego 2024 roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do realizacji projektu  „Transformacja cyfrowa administracji publicznej szczebla wojewódzkiego poprzez zwiększenie cyfrowych zasobów informacyjnych oraz e-usług publicznych Geoportalu Dolny Śląsk”.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska”, Priorytetu 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska”, Działania 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych”.

  

 

Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Geodeta Województwa – Wydział Geodezji i Kartografii) ( http://wgik.dolnyslask.pl/web/start)

Realizatorami projektu są:

 1. Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu (https://dbgitr.pl/)
 2. Instytut Rozwoju Terytorialnego (https://irt.wroc.pl/)

Partnerzy wspierający realizację projektu:

 1. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (https://dsdik.wroc.pl/)
 2. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (https://www.dzpk.pl/)

 


 

Realizacja projektu skutkować będzie zwiększeniem potencjału Geoportalu Dolny Śląsk poprzez wzbogacenie go o nowe zasoby informacyjne oraz 6. nowych e-usług publicznych na 4. poziomie dojrzałości.

Ponadto w ramach projektu platforma publikująca dane i e-usługi publiczne Geoportal Dolny Śląsk zostanie rozbudowana o nowe narzędzia i funkcjonalności, w tym związane z włączeniem społeczeństwa w procesy decyzyjne (partycypacja społeczna). Nowe narzędzia i funkcjonalności Geoportalu Dolny Śląsk zaspokoją potrzebę prezentacji specyficznych baz danych i materiałów im towarzyszących, jakie są w posiadaniu Samorządu Województwa i jego instytucji podległych (realizatorów projektu). Powiększenie zasobów i funkcjonalności Geoportalu obejmie również rozbudowę infrastruktury sprzętowo-serwerowej oraz softwarowej UMWD oraz zakup sprzętu pomiarowego, który dostarczać będzie dane do rozbudowywanego systemu Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach projektu opisany jest tutaj ( zadania realizowane w projekcie)

 


 

Celem projektu jest :

 1. usprawnienie funkcjonowania samorządu województwa w zakresie dostępności i przepływu informacji, poprawa jakości pracy i kultury organizacyjnej UMWD, skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych;
 2. wsparcie procesów decyzyjnych w województwie dolnośląskim i innych jednostkach administracyjnych, które korzystają z informacji publicznej UMWD poprzez szybki dostęp do map, danych i analiz;
 3. upowszechnienie informacji przestrzennej i e-usług dla obywateli oraz zwiększenie partycypacji społecznej obywateli, ułatwienie dostępu do kluczowych informacji o regionie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego, jednostek administracji publicznej a także przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, osób prowadzących działalność rolniczą, turystów odwiedzających województwo dolnośląskie oraz do środowiska naukowego. Projekt będzie uwzględniał również potrzeby niepełnosprawnych.

  

Wartość projektu ( całkowity koszt projektu) : 22 050 000 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 15 435 000 PLN ( 70%)

 


 

W projekcie pn. „Transformacja cyfrowa administracji publicznej szczebla wojewódzkiego poprzez zwiększenie cyfrowych zasobów informacyjnych oraz e-usług publicznych Geoportalu Dolny Śląsk" realizowane będą następujące zadania:

 1. Rozbudowa infrastruktury informatycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych danych i obsługi systemów informatycznych - zakup sprzęt komputerowego i serwerowego;
 2. Zakup licencji obsługujących gromadzenie i analizy danych przestrzennych w środowisku ESRI – zawarcie umowy korporacyjnej;
 3. Budowa cyfrowego repozytorium danych geologicznych, cyfryzacja dokumentacji geologicznej, zakup aplikacji do zarządzania danymi i uruchomienie e-usługi dostępu do wojewódzkich danych geologicznych;
 4. Cyfryzacja dokumentów związanych z opłatami środowiskowymi, udostępnienie e-usługi związanej z dostępem do informacji o środowisku;
 5. Zakup aplikacji do zarządzania szkodami łowieckimi i uruchomienie e-usługi zgłaszania szkód łowieckich ;
 6. Uruchomienie e-usługi w zakresie wydawania zezwoleń dla przewoźników publicznego transportu zbiorowego;
 7. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności oraz o nowe bazy danych;
 8. Uruchomienie e-usługi składania wniosków o dotacje z ochrony gruntów rolnych;
 9. Zakup aplikacji do prowadzenia BDOT10k oraz aktualizacja bazy BDOT10k wraz z rzeźbą terenu,
 10. Pozyskanie do Geoportalu Dolny Śląsk  danych o szlakach pieszych oraz dostęp do systemu szlakowego PTTK;
 11. Uruchomienie serwisu mapowego i e-usługi związanej z wdrażaniem uchwały antysmogowej oraz audytem krajobrazowym;
 12. Zakup sprzętu informatycznego i specjalistycznego sprzętu pomiarowego (platformy do mobilnego skanowania) w celu pozyskania, przetwarzania i przekazywania do realizacji zadań publicznych danych przestrzennych dotyczących między innymi: mienia województwa, szkód łowieckich. Zasilenie danymi Geportalu Dolny Śląsk;
 13. Działania promocyjne dotyczące efektów realizacji projektu, w tym zorganizowanie konferencji informacyjno-promocyjnej dotyczącej realizacji projektu;
 14. Opracowanie analizy finansowej wraz z analizą wykonalności i analizą opcji do celów złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach FEDS 2021-2027;