Szukaj

Statut prawny

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
jest wojewódzką samorządową jednostką budżetową

UCHWAŁA NR LVIII/1025/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIGO
z dnia 8 lipca 2010
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą
Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w celu przekształcenia w jednostkę budżetową

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.11) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2, art. 88 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się, w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową, zakład budżetowy pod nazwą Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, zwany dalej „zakładem".

§ 2.

1. Z dniem 1 stycznia 2011 r., w celu realizacji zadań zakładu, tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, zwaną dalej jednostką.
2. Jednostce nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 3.

Jednostka przejmuje mienie znajdujące się w użytkowaniu zakładu, jego należności, zobowiązania, dokumentację finansową, administracyjną oraz kadrową.

§ 4.

Pracownicy zakładu, z dniem 1 stycznia 2011 r., stają się pracownikami jednostki.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.